NAV for 09/19/2017
Symbol Price Change YTD
TORYX $49.81 $0.07 5.19%