NAV for 07/21/2017
Symbol Price Change YTD
TORYX $49.88 $-0.11 5.34%