NAV for 03/22/2017
Symbol Price Change YTD
TORYX $49.21 $0.02 3.38%