NAV for 01/22/2018
Symbol Price Change YTD
TORYX $51.95 $0.33 4.74%