NAV for 05/25/2017
Symbol Price Change YTD
TORYX $48.90 $-0.10 3.03%