NAV for 04/26/2017
Symbol Price Change YTD
TORYX $50.18 $0.03 5.72%