NAV for 11/17/2017
Symbol Price Change YTD
TORYX $48.36 $0.04 8.98%